Co to są instrumenty finansowe?

Zagadnienie „instrumenty finansowe” często pojawia się w naszym potocznym języku. I w tymże potocznym znaczeniu kojarzą się raczej z grą na giełdzie lub pojęciem stricte związanym z działalnością tylko i wyłącznie banków. Czy słusznie?

Hasło „instrumenty finansowe” zostało uregulowane w Ustawie o rachunkowości. Można zatem domniemać, że dotyczy ono szerszego grona niż tylko bankowości. Czytaj dalej Co to są instrumenty finansowe?

Skorygowana cena nabycia – wycena kredytu o zmiennej stopie

Ustawa o rachunkowości mówi o obowiązku wyceny według skorygowanej ceny nabycia zobowiązań finansowych przez te podmioty, których sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu. 

14915738_blog_35Dla uproszczenia, przyjmijmy, że mamy do czynienia z następującymi cechami kredytu:

  • stopa zmienna co kwartał
  • kredyt w związku z obniżką stóp procentowych w poprzednim roku bilansowycm spłacany był według kilku harmonogramów; na koniec poprzedniego roku kredyt został wyceniony wg skorygowanej ceny nabycia – zgodnie z harmonogramem z dnia bilansowego
  • w bieżącym roku bilansowym stopy procentowe również ulegały obniżeniu, harmonogramy się zmieniały
  • jak wycenić powyższy kredyt w bieżącym okresie?

Czytaj dalej Skorygowana cena nabycia – wycena kredytu o zmiennej stopie

Wycena przedsiębiorstwa – założenia

Wycena przedsiębiorstwa została uregulowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, która opracowała Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – nota uchwalona przez Radę Krajową PFSRM na posiedzeniu w dniu 11.04.2011 r. została włączona jako Nota interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” (NI 5) do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

Zgodnie z NI 5 wycena przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie jednego z następujących założeń: Czytaj dalej Wycena przedsiębiorstwa – założenia

Stopa dyskontowa – przyszłe korzyści netto

Stopa dyskontowa ma zastosowanie m. in. w zagadnieniu utraty wartości środków trwałych. Utrata wartości środków trwałych z kolei nieodzownie łączy się z pojęciem korzyści ekonomicznych netto, pod którym rozumieć należy prognozowane wpływy środków pieniężnych potencjalnie związane odpowiednio z danym składnikiem aktywów lub z grupą aktywów, pomniejszone o prognozowane wydatki środków pieniężnych warunkujące wypracowywanie przez ten składnik lub przez grupę aktywów prognozowanych wpływów środków pieniężnych.

Często w praktyce określane są one mianem prognozowanych przepływów pieniężnych netto. Czytaj dalej Stopa dyskontowa – przyszłe korzyści netto

Jak wyliczyć rezerwy aktuarialne?

Niejeden księgowy musi zmierzyć się z wyliczeniem rezerwy na świadczenie pracownicze.

Ustawa o rachunkowości mówi, iż jednostki powinny dokonywać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. Czytaj dalej Jak wyliczyć rezerwy aktuarialne?

Forward – instrumenty finansowe

Kontrakty forward są przedstawicielami instrumentów finansowych z grupy pochodnych, a więc takich instrumentów, które „zazwyczaj mają oznaczoną kwotę nominalną (…).

Instrument pochodny nie wymaga jednak od posiadacza ani wystawcy zainwestowania lub przyjęcia tej kwoty w momencie zawarcia umowy.” Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest fakt, że ich wartość zależy od wartości instrumentu bazowego. Czytaj dalej Forward – instrumenty finansowe

Stopa dyskontowa – utrata wartości ŚT

Definicja utraty wartości środków trwałych według standardów krajowych porusza zagadnienie  korzyści ekonomicznych netto, pod którym rozumieć należy prognozowane wpływy środków pieniężnych potencjalnie związane odpowiednio z danym składnikiem aktywów lub z grupą aktywów, pomniejszone o prognozowane wydatki środków pieniężnych warunkujące wypracowywanie przez ten składnik lub przez grupę aktywów prognozowanych wpływów środków pieniężnych.

Często w praktyce określane są one mianem prognozowanych przepływów pieniężnych netto. Czytaj dalej Stopa dyskontowa – utrata wartości ŚT

Czym są pochodne instrumenty finansowe?

Instrumenty finansowe wyodrębniają tzw. instrumenty pochodne. Przedstawicielem takich instrumentów są m. in. kontrakty forward czy opcje walutowe. Pochodne instrumenty finansowe są pojęciem bardzo żywym w ekonomicznej terminologii. Czym są pochodne instrumenty finansowe?

14378451_blogInstrumenty pochodne to takie instrumenty, które „zazwyczaj mają oznaczoną kwotę nominalną (…). Instrument pochodny nie wymaga jednak od posiadacza ani wystawcy zainwestowania lub przyjęcia tej kwoty w momencie zawarcia umowy. ”  Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest fakt, że ich wartość zależy od wartości instrumentu bazowego. Czytaj dalej Czym są pochodne instrumenty finansowe?