Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

Podejście majątkowe opiera się na założenie wyznaczania wartości przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce. Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych, przy czym należy uwzględnić pozycje pozabilansowe. Nie uwzględniają jednak synergii pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem.

Metody majątkowe to głównie:

  • metoda wartości skorygowanych aktywów netto
  • metoda wartości likwidacyjnej (stosowana w przypadku założenia likwidacji działalności)
  • metoda wartości odtworzeniowej

Szacowanie rezerwy na świadczenia pracownicze

Po pierwsze – nie zawsze prawidłowo rozróżniamy rezerwy od zobowiązań warunkowych. I mimo iż w przypadku świadczeń pracowniczych nie występuje ten problem, warto przypomnieć sobie różnicę między tymi dwiema kategoriami.

Rezerwę tworzymy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Utworzenie rezerwy jest zatem rozsądne, jeśli zobowiązanie wypełniło jednocześnie (to bardzo ważne, aby wszystkie kryteria były spełnione) poniższe warunki: Czytaj dalej Szacowanie rezerwy na świadczenia pracownicze

Jak prezentować IF w bilansie?

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu finansowym prezentujemy w bilansie z uwzględnieniem podziału na część krótko – i długoterminową.

Wartości aktywów finansowych i zobowiązań finansowych możemy kompensować, czyli prezentować je w wartości netto, jeśli  jednostka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów oraz zobowiązań finansowych oraz zamierza rozliczyć transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub jednocześnie takie składniki aktywów wyłączyć z ksiąg rachunkowych, a zobowiązania finansowe rozliczyć. Czytaj dalej Jak prezentować IF w bilansie?

Stopa dyskontowa – utrata wartości ŚT

Definicja utraty wartości środków trwałych według standardów krajowych porusza zagadnienie  korzyści ekonomicznych netto, pod którym rozumieć należy prognozowane wpływy środków pieniężnych potencjalnie związane odpowiednio z danym składnikiem aktywów lub z grupą aktywów, pomniejszone o prognozowane wydatki środków pieniężnych warunkujące wypracowywanie przez ten składnik lub przez grupę aktywów prognozowanych wpływów środków pieniężnych.

Często w praktyce określane są one mianem prognozowanych przepływów pieniężnych netto. Czytaj dalej Stopa dyskontowa – utrata wartości ŚT

Instrumenty finansowe- kontrakty forward?

Kontrakty forward są przedstawicielami instrumentów finansowych z grupy pochodnych, a więc takich instrumentów, które „zazwyczaj mają oznaczoną kwotę nominalną (…).

Instrument pochodny nie wymaga jednak od posiadacza ani wystawcy zainwestowania lub przyjęcia tej kwoty w momencie zawarcia umowy.” Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest fakt, że ich wartość zależy od wartości instrumentu bazowego. Czytaj dalej Instrumenty finansowe- kontrakty forward?

Instrumenty finansowe w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach zamieszcza się dla wszystkich grup aktywów finansowych wykazanych w bilansie w aktywach trwałych i obrotowych oraz dla wszystkich zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie jako długoterminowe i krótkoterminowe, w podziale co najmniej według kategorii:

  • Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
  • Pożyczki udzielone i należności własne
  • Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Czytaj dalej Instrumenty finansowe w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

Czym są przyszłe korzyści ekonomiczne?

Definicja utraty wartości środków trwałych według standardów krajowych porusza zagadnienie  korzyści ekonomicznych netto, pod którym rozumieć należy prognozowane wpływy środków pieniężnych potencjalnie związane odpowiednio z danym składnikiem aktywów lub z grupą aktywów, pomniejszone o prognozowane wydatki środków pieniężnych warunkujące wypracowywanie przez ten składnik lub przez grupę aktywów prognozowanych wpływów środków pieniężnych.

Często w praktyce określane są one mianem prognozowanych przepływów pieniężnych netto. Czytaj dalej Czym są przyszłe korzyści ekonomiczne?

Wycena przedsiębiorstwa – kiedy powinno się jej dokonywać?

Wycena przedsiębiorstwa jest zagadnieniem istotnym, ponieważ dostarcza odpowiedzi na zasadnicze pytanie: „Ile jest warta moja firma”? Nie należy jednak ona do zadań łatwych i najczęściej powierza się ten temat specjalistom. Ale przedsiębiorstwo można wycenić również samodzielnie, korzystając np. z systemów eksperckich.

3430303_blog_49Cel wyceny przedsiębiorstwa jest uzależniony od funkcji, jaką wycena ma pełnić. Wśród podstawowych funkcji wyceny przedsiębiorstwa wymieć należy dostarczenie informacji w związku z określonym celem: Czytaj dalej Wycena przedsiębiorstwa – kiedy powinno się jej dokonywać?

Aktuariusz – jak należy wycenić rezerwy emerytalne?

Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. Szacunek kwoty rezerw powinien uwzględniać obowiązkowe obciążenia pracodawcy wynikające z przepisów prawa obowiązujących na dzień szacowania rezerwy (np. składki emerytalne i rentowe).

Rezerwy na odprawy rentowe, emerytalne i nagrody jubileuszowe tworzy się tylko wtedy, gdy z przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę jednoznacznie wynika, że na pracodawcy ciąży obowiązek ich wypłaty i ich wysokość jest istotna, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej i majątkowej oraz wynik finansowy jednostki. Czytaj dalej Aktuariusz – jak należy wycenić rezerwy emerytalne?