Raport aktuariusza a stopa dyskontowa

Niejeden księgowy musi zmierzyć się z wyliczeniem rezerwy na świadczenie pracownicze.

Ustawa o rachunkowości mówi, iż jednostki powinny dokonywać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. Czytaj dalej Raport aktuariusza a stopa dyskontowa

Czym jest wycena przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa jest niezwykle istotnym pojęciem, ponieważ w gruncie rzeczy pozwala odpowiedzieć na pytanie „ile jest warta firma”.

Cel wyceny przedsiębiorstwa jest uzależniony od funkcji, jaką wycena ma pełnić. Wśród podstawowych funkcji wyceny przedsiębiorstwa wymieć należy dostarczenie informacji w związku z określonym celem: Czytaj dalej Czym jest wycena przedsiębiorstwa?

Czym jest stopa dyskontowa?

Stopa dyskontowa jest pewnym wskaźnikiem czy też miernikiem. Nie jest ona namacalna, a jedynie odzwierciedla inne zjawisko. Zjawisko to polega mianowicie na zmianie wartości pieniądza w czasie.

Najprościej mówiąc stopa dyskontowa wyraża taki stosunek, w jakim wartość przyszła pieniądza zrówna swoją efektywną wartość z wartością bieżącą (teraźniejszą)., czyli de facto dostarcza odbiorcy informacji, z jakiej części przyszłych środków należy zrezygnować,   aby zamienić je w środki bieżące. Czytaj dalej Czym jest stopa dyskontowa?

Czego nie obejmują instrumenty finansowe?

Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:

 • cta_bgrezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie,
 • umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
 • aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach,
 • umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9

Czytaj dalej Czego nie obejmują instrumenty finansowe?

Instrumenty finansowe – czym jest ryzyko?

Etymologia słowa „ryzyko” sięga języka starowłoskiego. Risicare jest równoważne z polskim „odważyć się”. Oznaczałoby to jednak nie tyle rzecz nieuniknioną, ale nasz własny wybór, a więc podejmowanie decyzji, które kształtują zdarzenia w przyszłości. Myślę, że jest to relatywnie „dobra” interpretacja tego słowa.

Ryzyko nie oznacza bowiem w tym sensie przeznaczenia, do którego tak często odwoływali się starożytni, ale mówi o skutkach podejmowanych przez człowieka konkretnych działań w ściśle określonych warunkach. Co istotne ponadto – w określonym także czasie. Czytaj dalej Instrumenty finansowe – czym jest ryzyko?

Instrumenty finansowe w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach zamieszcza się dla wszystkich grup aktywów finansowych wykazanych w bilansie w aktywach trwałych i obrotowych oraz dla wszystkich zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie jako długoterminowe i krótkoterminowe, w podziale co najmniej według kategorii:

 • Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
 • Pożyczki udzielone i należności własne
 • Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
 • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Czytaj dalej Instrumenty finansowe w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

Podejście majątkowe opiera się na założenie wyznaczania wartości przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce. Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych, przy czym należy uwzględnić pozycje pozabilansowe. Nie uwzględniają jednak synergii pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem.

Metody majątkowe to głównie:

 • metoda wartości skorygowanych aktywów netto
 • metoda wartości likwidacyjnej (stosowana w przypadku założenia likwidacji działalności)
 • metoda wartości odtworzeniowej

Szacowanie rezerwy na świadczenia pracownicze

Po pierwsze – nie zawsze prawidłowo rozróżniamy rezerwy od zobowiązań warunkowych. I mimo iż w przypadku świadczeń pracowniczych nie występuje ten problem, warto przypomnieć sobie różnicę między tymi dwiema kategoriami.

Rezerwę tworzymy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Utworzenie rezerwy jest zatem rozsądne, jeśli zobowiązanie wypełniło jednocześnie (to bardzo ważne, aby wszystkie kryteria były spełnione) poniższe warunki: Czytaj dalej Szacowanie rezerwy na świadczenia pracownicze

Jak prezentować IF w bilansie?

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu finansowym prezentujemy w bilansie z uwzględnieniem podziału na część krótko – i długoterminową.

Wartości aktywów finansowych i zobowiązań finansowych możemy kompensować, czyli prezentować je w wartości netto, jeśli  jednostka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów oraz zobowiązań finansowych oraz zamierza rozliczyć transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub jednocześnie takie składniki aktywów wyłączyć z ksiąg rachunkowych, a zobowiązania finansowe rozliczyć. Czytaj dalej Jak prezentować IF w bilansie?

Stopa dyskontowa – utrata wartości ŚT

Definicja utraty wartości środków trwałych według standardów krajowych porusza zagadnienie  korzyści ekonomicznych netto, pod którym rozumieć należy prognozowane wpływy środków pieniężnych potencjalnie związane odpowiednio z danym składnikiem aktywów lub z grupą aktywów, pomniejszone o prognozowane wydatki środków pieniężnych warunkujące wypracowywanie przez ten składnik lub przez grupę aktywów prognozowanych wpływów środków pieniężnych.

Często w praktyce określane są one mianem prognozowanych przepływów pieniężnych netto. Czytaj dalej Stopa dyskontowa – utrata wartości ŚT